REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE "PROFI TE PREMIAZĂ"

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.             Campania publicitară "Profi te premiază" (denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată şi desfăşurată de S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. o societate comercială din România, cu sediul în Timişoara, Calea Sever Bocu nr.31, judeţ Timiş, înregistrată la ORC Timiş cu nr. J35/239/1999, cod de înregistrare fiscală RO 11607939, reprezentată prin administrator Musial Pawel Bonawentura  (denumită în cele ce urmează "Organizatorul").

1.2.             Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, prin publicarea pe site-ul web http://www.profitepremiaza.ro/editia_2013.php şi sub formă tiparită în toate magazinele Profi, sau la sediul Organizatorului situat în Timişoara, Calea Sever Bocu nr. 31, judeţ Timiş, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant.

1.3.             Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos ("Regulamentul Oficial").

1.4.             Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoştinţa publicului.

 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1.              Campania este organizată şi se desfăşoară în toate magazinele Profi ale Organizatorului operaţionale la data de 08.04.2013 (156 magazine, menţionate în Anexa nr. 1 la prezentul regulament), cât şi în toate magazinele Profi format standard care vor deveni operationale până la data de 15.07.2013, inclusiv. Nu vor participa la campanie magazinele Profi format City, Loco sau Mall.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1.             Campania publicitară se va desfăşura în perioada 08 aprilie 2013 – 20 octombrie 2013, inclusiv.    Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.2.             Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a anunţa acest lucru public pe site-ul http://www.profitepremiaza.ro/editia_2013.php  şi/sau în magazinele participante.

 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1.             La campania „Profi te premiază” poate participa orice persoană fizică, cu domiciliul sau reşedinţa în România  care achiziţionează produse din reţeaua magazinelor Profi participante la campanie.

4.2.             Nu au dreptul să participe salariaţii societăţii comercialePROFI ROM FOOD S.R.L., împuterniciţii, succesorii legali şi mandatarii salariaţilor societăţii comerciale  PROFI ROM FOOD S.R.L., angajaţii firmelor de pază, curăţenie care activează în cadrul magazinelor Profi, ai agenţiilor şi firmelor implicate în organizarea şi desfaşurarea campaniei publicitare, promoterii şi merchandiserii, cât şi rudele şi afinii acestora de până la gradul II (doi).

 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.A. PERIOADA DE ÎNSCRIERE  A ŞCOLILOR

 5.1.             Perioada de înscriere a şcolilor în campanie  este 08 aprilie 2013 - 15 iulie 2013.

5.2.             La campanie se pot înscrie toate şcolile din România,  indiferent de forma de învăţământ ( primar, gimnazial, liceal).

5.3.             Şcolile se pot înscrie pe site-ul http://www.profitepremiaza.ro/editia_2013.php prin completarea „formularului de înscriere”; datele solicitate în acest formular sunt: denumirea şi adresa completă a şcolii, codul SIRUES, numele, funcţia, adresa de email şi numărul de telefon al unei persoane de contact din partea şcolii.

 

5.B. PERIOADA DE VALIDARE A ÎNSCRIERII

5.4.             În perioada 15 iulie 2013- 31 iulie 2013 Organizatorul va proceda la validarea înscrierilor.

5.5.             O scoala se poate iînscrie doar o singura dată. Pentru a fi validată, şcoala trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la punctul 5.A.

5.6.             Lista scolilor validate pentru a participa la campanie va fi afişată la data de 01 august 2013 pe site-ul www.profitepremiaza.ro/editia_2013.php.   

 

5.C. PERIOADA VOTARE SCOLI

5.7.             În perioada 2 septembrie 2013 - 20 octombrie 2013, fiecare client care achiziţionează produse din magazinele PROFI participante va primi, pentru fiecare bon fiscal de cumpărături, un număr de 10 puncte, indiferent de valoarea bonului. Participanţii la campanie pot acumula puncte suplimentare, respectiv 300, 150 sau 50 puncte, cumpărând produsele partenerilor campaniei, semnalizate corespunzător la raft (Anexa 2). Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili numărul acestor produse pentru fiecare magazin în parte, în funcţie de gradul de adresabilitate şi de alte criterii interne. Campania se va derula în limita stocului de produse disponibile în fiecare magazin.

5.8.             Bonul fiscal emis consumatorului pentru fiecare cumpărătură, va conţine un cod de bare care va include următoarele informaţii: numărul total de puncte acumulate pentru cumpărăturile aferente acelui bon fiscal, magazinul şi casa de marcat care a emis bonul fiscal, numărul bonului fiscal.

5.9.             Clienţii vor scana acest cod de bare la displayurile instalate în magazinele Profi participante la Campanie, alegând, de la acelaşi display, şcoala căreia doreşte să-i acorde punctele achizitionate.

5.10.         Pe displayul din  fiecare magazin  va fi disponibilă lista tuturor şcolilor înscrise în Campanie.

5.11.         Clienţii pot acorda puncte oricărei şcoli înscrise în Campanie, indiferent de magazinul în care au făcut cumpărăturile si indiferent de magazinul în care scanează bonul fiscal.

5.12.         La finalul campaniei, în fiecare magazin se va întocmi un clasament pe baza totalului punctelor acumulate; totalul punctelor acumulate de fiecare şcoală reprezintă suma punctelor donate de clienţi pentru acea şcoală, în magazinul respectiv.

5.13.         Şcoala care va cumula cele mai multe puncte în magazinul respectiv  va  fi câştigătoare.

5.14.         Pe parcursul campaniei, se vor întocmi clasamente intermediare care vor fi afişate pe site-ul Organizatorului şi în magazinele participante la campanie, pe displayurile din magazine, iar la sfârşitul campaniei, se va întocmi un clasament final în urma căruia şcolile clasate pe locul I la nivelul fiecăruia din  magazinele  PROFI participante la Campanie  vor fi declarate câştigătoare.

5.15.         La finalul Campaniei, Organizatorul va acorda şcolilor care au cumulat cele mai multe puncte conform clasamentului întocmit pentru fiecare magazin participant, bunurile indicate la Secţiunea nr. 6 din prezentul Regulament. În acest sens, Organizatorul va încheia cu fiecare şcoală desemnată câştigătoare câte un contract de sponsorizare având ca obiect aceste bunuri. 

5.16.         Se acorda puncte valide numai pentru bonurile fiscale eliberate în perioada de „Votare Şcoli” a Campaniei de către oricare dintre Magazinele PROFI participante, şi care conţin codurile de bare conform prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 6. BUNURILE  ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

6.1.             La sfârşitul Campaniei, în urma “voturilor” acordate de Participanţi prin scanarea codurilor de bare de pe bonurile fiscale obţinute ca urmare a cumpărăturilor efectuate în magazinele Profi, pentru fiecare magazin participant Organizatorul va întocmi un clasament care va cuprinde denumirea şcolilor şi numărul de puncte obţinute de fiecare dintre ele.

6.2.             În fiecare dintre magazine participante la Campanie, şcoala care va acumula cel mai mare număr de voturi va primi premiul constând în bunurile menţionate la punctul 6.3. Aceleiaşi şcoli nu-i poate fi acordat mai mult de un premiu.

6.3.             În cadrul Campaniei se vor acorda un număr de premii constând în bunurile mai jos menţionate,  egal cu numărul de magazine Profi participante la Campanie, conform punctului 2.1. din prezentul Regulament astfel:

 

Bunuri

Cantitate (buc.)

Laptop Asus P53E-SO174D

1

Geanta  laptop   TBC002EU

1

Netbook: ASUS X101CH

10

Platinet husa notebook

10

Router D-Link DIR-600

1

Sweex Notebook Optical Mouse  USB

11

 

 

 

6.4          Valoarea unui premiu (pachet de bunuri) este echivalentul în lei a 2.395,41 euro fără TVA,

6.5. Valoarea totală a premiilor se determină prin înmulţirea valorii unui premiu (pachet de bunuri) cu numărul de magazine Profi participante la Campanie.  

 

SECŢIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI ACORDAREA BUNURILOR

7.1.             Bunurile se vor acorda în baza clasamentului final stabilit la finalul campanie. Clasamentul final se va întocmi  la data de 21 octombrie 2013  şi va fi afisat pe site-ul www.profitepremiaza.ro/editia_2013.php  şi pe displayurile din magazine.

7.2.             În cazul în care 2 sau mai multe şcoli cumulează acelaşi număr de puncte în acelaşi magazin, departajarea se va face prin numărarea voturilor (nr. de scanări ale bonurilor fiscale) obţinute de fiecare şcoală, şcoala câştigătoare fiind aceea care a acumulat un număr mai mare de voturi.

7.3.             În cazul în care aceeaşi şcoală se clasifică pe locul 1 la doua sau mai multe magazine, va fi desemnată câştigătoare în magazinul în care cumulează numărul mai mare de puncte; în celelalte magazine, pe primul loc urcă, în ordine, şcolile plasate iniţial pe locurile următoare, respectând regulile de mai sus.

7.4.           Înmânarea  bunurilor se va face între 10 noiembrie  2013 şi  20 decembrie  2013, în baza unui Proces Verbal de predare primire (în care se vor menţiona: datele de identificare ale şcolii câştigătoare precum şi ale reprezentantului legal).

7.5.           Nu se permite acordarea contravalorii în bani a bunurilor oferite în cadrul Campaniei sau schimbarea parametrilor/caracteristicilor acestora.

 

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE

8.1.           Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat la cunoştinţă, şi este de acord cu următoarele:

a)       Participantul este singur răspunzător pentru orice declaraţie neconformă cu realitatea;

b)       Participantul declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care să-i afecteze discernământul

 

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

9.1. Campania va putea înceta sau poate fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, campania va înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

9.2. Încetarea sau întreruperea campaniei din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.

9.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

 

SECŢIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 11. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

11.1. Organizatorul - operator de date cu caracter personal înscris în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal numărul 19124 prelucreaza datele cu caracter personal ale participanţilor în vederea desfasurarii campaniei publicitare conform prezentului Regulament.

11.2. Participarea la Campania promoţionala “Profi te premiază”implică acceptarea expresă a participantilor ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de Organizator în scopul desfăşurării campaniei publicitare precum şi în scopul unor potenţiale informări ulterioare din partea acestuia.

11.3. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

11.4. Participanţilor la Campania publicitară “Profi te premiază” le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în urma cererii scrise a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa Timişoara, Calea Sever Bocu, nr. 31, judeţ Timiş.

  • dreptul de acces la date: orice persoană vizata are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;
  • dreptul de interventie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
    1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
    2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
    3. notificarea către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
  • dreptul de opozitie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situatia sa particulară, ca date care o vizeaza să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

11.5. În vederea exercitării drepturilor sus mentionate, persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

11.6. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obligă ca, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoştinţă drepturile conforme legii 677/2001.

 

SECŢIUNEA 12 DISPOZIŢII FINALE

12.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participanţii  la sediul Organizatorului şi la următoarea adresă de Internet: http://www.profitepremiaza.ro/editia_2013.php.

12.2. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

12.2. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nula, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

12.3. În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud şi persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obţin altfel avantaje prin manipulare. Deciziile de descalificare se comunică participanţilor prin e-mail. În orice caz de excludere, premiile pot fi retrase şi ulterior sau se poate cere înapoierea premiilor.

 

Organizator,
S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.                                                 

Prin administrator
Musial Pawel Bonawentura